پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی قوطی آهن و پروفیل ساختمانی و لنگه دری و چهارچوب فرانسوی انواع پروفیل مبلی پروفیل ساختمانی آهن آلاتی با سطح مقطع مشخص و به طول های 6 و 12 متری هستند که توسط فرآیندهایی مانند نورد، پرس و خمکاری تهیه شده و پروفیل ساختمانی به دو دسته نورد گرم و نورد سرد تقسیم…

ادامه مطلب