تیرآهن لانه زنبوری

تیرآهن لانه زنبوری

تیرآهن لانه زنبوری محاسن تیرآهن لانه زنبوری : 1ـ اساس مقطع و ممان اینرسی مقطع تیر افزایش می یابد. 2ـ مقاومت خمشی تیر افزوده می گردد که در نتیجه ی آن تیری با ارتفاع بیشتر که ارتفاع تیرآهن لانه زنبوری در مقایسه با تیر نورد شده در کارخانه 5/1 برابر می شود و بر همین…

ادامه مطلب